Klub společenských věd (KSV), založen v lednu 1990, je samostatná, nezisková vědecko-osvětová organizace, registrovaná jako zapsaný spolek podle zákona č. 89/2012 Sb. Sdružuje na dobrovolném základě vědce, výzkumné pracovníky a odborníky, kteří působí ve společenskovědní sféře, a občany, kteří se o tyto obory zajímají.

Hlavním obsahem činnosti KSV je odborně osvětová činnost v oblasti společenských věd, vzdělávací a informační aktivity, vysvětlování aktuálních společenských problémů a vědeckých poznatků, a předkládání námětů pro společenskou praxi. A to především v oborech: filozofie, sociologie, ekonomie, historie, politologie, psychologie, kulturologie a vědy o informacích a řízení. Svoji činnost realizuje s akcentem na dialekticko-materialistické poznání světa. Spolupracuje se společenskými, společenskovědními a výzkumnými organizacemi i s obdobně zaměřenými organizacemi a alternativami v zahraničí (Slovensko, Rusko).

V rámci svého působení KSV pořádá pro odbornou a širší veřejnost přednášky, konference, semináře a vědecké diskuse, vykonává konzultační a poradenskou činnost, zpracovává odborná doporučení a stanoviska k aktuálním společenským problémům. Věnuje se vzdělávání a výuce společenskovědních oborů.

Pro své členy a sympatizanty vydává Informační list o činnosti a plánech akcí, publikuje v interní distribuční síti aktuální informace z uvedených oborů a umožňuje členům i nečlenům KSV zveřejňování autorských odborných textů v elektronické edici Fórum společenských věd. KSV zabezpečuje a organizuje i rozsáhlou archivní, informační a vzdělávací činnost v oblasti regionální historie a zabývá se výzkumnou i zpracovatelskou činností s orientací na současný stav a vývoj české společnosti. Organizuje sociologické výzkumy i jiná společenskovědní šetření a ankety mezi českou populací a vybranými skupinami občanů. Vyhlašuje nejlepší odborné práce vycházející z dialekticko-materialistického poznání světa...

Klub společenských věd, z.s. působí v těchto oborech: ekonomie, filozofie, historie, kulturologie, pedagogika, politologie, právo, psychologie, sociologie, společenskovědní aspekty exaktních věd, sociologické výzkumy, výuka společenských věd. Klub pořádá přednášky, panelové diskuse, informativní akce, semináře, konference. Všechny akce jsou přístupné pro veřejnost, účast je bezplatná (kromě výjezdních akcí). Nabízíme možnost publikování původních odborných příspěvků v elektronické edici FÓRUM SPOLEČENSKÝCH VĚD. Těšíme se na Vaši účast na našich aktivitách.